Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd is of niet meer correct is. De op de website aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers (m/v) uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, jurist, belastingadviseur, consultant of andere professional. Voor een advies wordt u verzocht contact met House of Figures op te nemen. House of Figures is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker (m/v) dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door House of Figures. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is House of Figures niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan om iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van House of Figures. Van toepassing is het Nederlands recht; de rechtbank in de vestigingsplaats van House of Figures is bevoegd.

House of Figures alle rechten voorbehouden.

Voor technische aan- of opmerkingen kunt u een bericht zenden naar info@house-of-figures.nl